(current)

Pasportizace a nájmy


Zajišťuje popis prostoru, evidenci nájemních smluv a generování faktur a jiných daňových dokladů. Dalším procesem zajišťuje zúčtování a vyúčtování energií nájemníkům.

Základní teze

  • Popis prostoru dle potřeb dané společnosti (tvorba vlastních číselníků na míru)
  • Tvorba pravidelných faktur (zálohy, daňové doklady, splátkové kalendáře) a jejich kontrola, zda byly v minulosti provedeny
  • Automatické přednastavení účtování na generovaných prvotních dokladech
  • Zpětné opravy – generování opravných dokladů při zpětných změnách.
  • Automatické přepočty jednotlivých položek smlouvy při spuštění inflace. Pokud byla spuštěna zpětné tak automatické dofakturace.

Pasportizace prostorZákladní schéma
diagram_pasport

Evidence Hierarchie prostoru skládá hierarchickou strukturou lokalitu, budovy, patra a místnosti. K jednotlivým prostorám pomocí nástroje Editace prostoru popisujeme prostory podle potřeb dané implementace. Popis jako takový je pomocí pasportizace a jejich proměnných. Proměnné definujeme vymezenými hodnotami. Vše je tvořeno dle potřeb či směrnic společnosti. Příkladem pasportu jsou dveře, u kterých evidujeme různé vlastnosti (proměnné) materiál, typ kliky apod. hodnoty proměnných je např. plast, kov, euro, lamino…. Což představuje výběr hodnot, které uživatelé mohou zvolit. Případně potřeby klíčový uživatel přidá další materiál do číselníku a uživatel, který provádí popis prostoru má v nabídce novou položku. Položky lze měnit hromadně a tím zrychlit a usnadnit práci uživatelům.

pasport

Evidence nájemních smluv a jejich fakturaceZákladní schéma

diagram_najem

Představuje evidence pravidel předepisování a vyúčtování. Na základě evidence smluv a jejích předmětů dochází ke generování předepsání. Předepsání představuje proces, který sumarizuje, jaké nájmy, služby či zálohy za jednotlivé energie jsou generovány nájemníkovi. Předepsání může být ve formě splátkového kalendáře či posílání jednotlivých faktur vydaných. Pro generování těchto dokladů či jejich opravných dokladů při zpětných opravách (jiná platnost nájmu, jiná skladba již vygenerovaných dokladů, inflace složek apod.) slouží informace na smlouvě typu (den DUZP v měsíci, splátky měsíčně, čtvrtletně,… splatnost na FV, generování faktur v aktuálním měsíci, 1 měsíc dopředu apod.). Na předmětech smlouvy jsou vedle nájemní jednotky evidovány jednotlivé položky nájmu neboli Nájemní složky nájmu. Jedná se o číselník, který je nastavitelný dle potřeb pronajímatele. Na nájemní složce je informace vedle typu výpočtu případného vyúčtování také informaci o účtování jednotlivých kroků během života smlouvy.

Rozúčtování a vyúčtování energiíZákladní schéma

diagram_ucto
Tento proces využívá evidence číselníku odběrných míst. Eviduje se za jednotlivé energie a to s hierarchickou strukturou nadřízenosti podřízenosti odběrných míst a to do neomezeného stupně. Neméně podstatnou evidencí pro tento proces je podklady pro vyúčtování jednotlivých energií, kde se evidují faktury přijaté za jednotlivou energii. Tyto evidence spolu s odečtem odběrných míst a evidencí odběrných míst na nájemních smlouvách dojde k rozúčtování a následnému vyúčtování do faktur vydaných nájemcům a to dle pronajatých metrů čtverečných.